תקנון האתר

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתר " סטרינג NFC "

1. כללי

1.1. אתר העסק המופעל בכתובת: www.nfc-cards.co.il (להלן: "האתר") הנו אתר המשמש פלטפורמת רכישה לכרטיסי ביקור דיגיטלי וכרטיסי ביקור NFC.

1.2. פעולה באתר, כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").

1.3. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הינו מתייחס לכל המינים.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין העסק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.6. סטרינג NFC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9. סטרינג NFC עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר סטרינג NFC לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1.12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.13. העסק אינו מתחייב כי המחירים של הפרטים באתר הם מוזלים ממחירי הפריטים בנקודות מכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו העסק התחייב להציעם במחיר מוזל.

2. רכישת שירותים באתר

2.1 מחירי החבילות מצוינים בדף "חבילות רכישה" באתר.

2.2 מחירי החבילות עשויים להשתנות מעת לעת.

2.3 אין אפשרות להחזרים לאחר ביצוע פעולות רכישה. כמו כן, לא יינתנו זיכויים לאחר ביצוע התשלום ולכן לא ניתן יהיה לבטל עסקה. שירות התוכנה מוצע לעסקים בלבד ולכן אינו נכלל תחת חוק הגנת הצרכן.

2.4 התשלום עבור השירות נעשה באופן עצמאי על ידי הלקוח במעמד הרכישה, לאחר שנה באחריות הלקוח לחדש את השירותים החיצוניים ולשלם את השירותים החיצוניים כגון שרת אחסון, דומיין, SSL. במידה ולא יבוצע תשלום חידוש לשירותים הנ"ל האתר (להלן: הכרטיס ביקור דיגיטלי) ירד מהאוויר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. אחריות על חידוש השירות הינה על הלקוח. עלות חידוש אחסון לכל כרטיס ביקור דיגיטלי הינה 299 ש"ח + מע"מ לשנה.

2.5 כל בקשה להורדה ו/או הוספה של תכנים ו/או מדיה, לרבות שינויים בתוכן האתר וכל בקשה לביצוע של כל שינוי מהקטן ככל שיהיה ועד גדול, יהיה בתוספת תשלום.

2.6 האתר עשוי מעת לעת לצאת במבצע/ים הנוגע/ים למתן השירותים הנבחרים. האתר רשאי לשנות מבצעים אלה ו/או לדחותם ו/או לבטלם, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שלו. למען הסר ספק, המשתמש יחויב בתשלום עבור הזמנת השירותים הנבחרים מהאתר בהתאם למחיר שיופיע באישור הזמנת השירותים הנבחרים.

3. אופן ביצוע התשלום

3.1 כמפורט בעמוד הרכישה.

4. קניין רוחני

לאתר שמורה הזכות להוסיף זכויות יוצרים בתחתית העמוד, כל שינוי לרבות מחיקה של זכויות יוצרים אלו מחויב באישור מפורש בכתב.
– לאתר שמורה הזכות לפרסם את אתר הלקוח ולהציג אותו בכל הפלטפורמות אשר היא רואה לנכון לצורך התיק עבודות שלה.

לאתר אין שום אחריות בנוגע לכל השירותים החיצוניים שהוא מספק לרבות שירותי אחסון, דומיין, תעודת SSL ועוד.
– האתר אינו אחראי לכל המפורסם באתר שהלקוח רכש, לרבות תמונות, תכנים, פונטים ועוד. האחריות בגין זכויות יוצרים למיניהם על אחריותו של
המזמין/לקוח בלבד.
– בשום מקרה האתר לא מתחייב לספק תוצאות מסוימות מקידום אורגני או ממומן.
– המזמין/הלקוח יהיה אחראי באופן אישי ובלתי מסויג לתשלום התמורה המלאה בגין השירותים המפורטים בהסכם זה ובמועדם.
– בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי לכל נזק תוצאתי או עקיף מכל סוג שהוא לרבות נזקים תוצאתיים,
מיוחדים או מקריים,אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקי הלקוח, אובדן מידע עסקי או כל נזק כספי אחר (לרבות כתוצאה מפעילות הקידום, פרסום והשיווק)

האתר הוא בעל כל הזכויות, לרבות זכות היוצרים, במערכת ובאתר וכן בכל מידע (למעט מידע שסופק על-ידי המשתמש) ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי ו/או icons (אייקונים) המופיעים במסגרת המערכת ו/או האתר, וכן הבעלים של כל סימני המסחר של המערכת ו/או האתר ו/או שלה עצמה ושל כל הסודות המסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי האתר בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה או שהזכויות בהן הועברו לאתר מצד שלישי. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי עצם השימוש במערכת ו/או בשירותים הנבחרים על-ידי המשתמש לא מעניקה לו ו/או מעבירה אליו כל זכות מזכויותיה של האתר בהן כנזכר לעיל , כולן או חלקן.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים של האתר המוצגים במערכת ו/או באתר ו/או בסימני המסחר של האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 ו/או כל דין אחר, אלא אם האתר התיר זאת למשתמש במפורש מראש ובכתב.

5. אחריות
 1. כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיימסרו על-ידי המשתמש לאתר ו/או מי מטעמו לשם עשיית שימוש בהם במסגרת המערכת, אינם בבעלות ו/או בשליטת האתר ו/או מי מטעמו והמשתמש יישא לבדו באחריות בלעדית בכל הקשור עם נכונות אותו המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים ו/או זכותו לעשות בהם שימוש כמבוקש על ידו.
 2. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים המועלים למערכת על-ידי המשתמש. האחריות הבלעדית הנובעת מהעלאה ו/או שימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר ו/או ברשימת הנמענים ו/או הנובעת משליחתם אל הנמענים השונים מוטלת על המשתמש עצמו בלבד על כל המשתמע מכך והאתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.
 1. למשתמש שהעביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים למערכת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בעניין אותו מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים כאמור ו/או הסרתם ו/או מחיקתם על ידם, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 2. המערכת לא מייצרת מידע ו/או תכנים בעצמה. המידע ו/או התכנים מועלים למערכת על-ידי המשתמש ונעשה בהם שימוש כפי שהוא ( AS IS ) ללא התערבות מצד האתר. גם אם המשתמש ביקש סיוע בעיצוב המסר או בהעלאת התכנים מהתמיכה של האתר בע"מ החברה לא תישא באחריות לגבי תכנים אלה. לפיכך, אין לראות באתר ו/או במי מטעמה כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בכל דין.
 3. משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים ו/או קישוריות לדף נחיתה של המשתמש, באמצעות המערכת, אינם ולא יהוו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד האתר לרכוש את המוצר/ים ו/או לעשות שימוש בשירות/ים ו/או במידע המוצג במסגרת אותו דף נחיתה.
 4. המשתמש לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 5. האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש.
 6. האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על-ידי המשתמש לאותו צד שלישי.
 7. האתר ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין המשתמש לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש במערכת על-ידי המשתמש (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה המשתמש במערכת ו/או בשירותים הנבחרים.
 9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הנה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את השירותים הנבחרים, לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו/או עיכובים במשלוח ו/או אי מסירה ו/או מסירה לכתובת נמען שאינה נכונה או אי זמינות של דפי נחיתה וטפסים. כמו-כן, האתר אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 10. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את האתר ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים הנבחרים למשתמש במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי המשתמש למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי המשתמש באמצעות המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם המשתמש.
 11. כמו-כן, המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד האתר ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה המשתמש בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה המשתמש במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו לאתר ו/או למי מטעמה בשל כך.
 12. לא ניתן להעביר את השירות שהלקוח רכש לרבות כרטיס ביקור דיגיטלי, דף נחיתה, אתר אינטרנט וכו' לשרת אחסון אחר אשר אינו שייך לחברה ו/או מי מטעמה ("האתר" כמוזכר לעיל).
 13. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד המשתמש ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש במערכת יזכה את האתר ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מהמשתמש ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה.
6. שירות לקוחות

6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בעסק.

6.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העסק באחד מהאמצעים הבאים:

דואר אלקטרוני:

support@stringofficial.co.il
נציג צ'אט בהודעת וואטסאפ: 054-898-8081

6.3. נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

7. מדיניות ופרטיות
 1. במסגרת השימוש במערכת, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם לעיל, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו.
 2. האתר יהא רשאי לכלול את המשתמש ברשימת הלקוחות שלה הפתוחה לקהל הרחב ואשר עשויה להיות מוצגת בפרסומים שונים של החנות האינטרנטית ו/או מטעמה לרבות אך לא רק במסגרת האתר ו/או במסגרת כל פרסום מטעמה, תוך אזכור שמו בצירוף סימן המסחר של המשתמש, והמשתמש נותן בזאת מראש את הסכמתו המלאה לכך.
 3. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי החנות האינטרנטית ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.
 4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותו על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות האינטרנטית לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 5. האתר רשאי להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלו מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש.
 6. המשתמש מודע לכך שהעלאת תוכן מצידו מחויב להיות מונגש על פי דרישות החוק וככל שלא יעלה את החומר על פי דרישות החוק, המשתמש צפוי להיות אחראי על כל טענה ו/או תביעה וכן לשפות את איי.די.די.אס בכל מקרה של התפתחות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בנוגע לתוכן שאינו נגיש שהועלה על ידו ו/או באמצעות גורם אחר.
 7. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר/ בעל העסק יהיו נתונות לשיפוטו של בית המשפט השלום באשקלון, לכן פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט השלום באשקלון.

   

8. התחייבות למחיר הנמוך ביותר
 1. לקוח יקר! סטרינג NFC, מאז יום הווסדה, להציע ללקוחותיה את המחיר או העסקה הטובים ביותר בתחום כרטיסי ביקור דיגיטלי וכרטיסי NFC.
  בכפוף לאמור בתקנון זה להלן, סטרינג אופיסל (להלן: "החברה"), המפעילה את אתר האינטרנט nfc-cards.co.il מתחייבת כי כל מי שירכוש כרטיסי ביקור דיגיטלי וכרטיסי NFC ייהנה מהמחיר הנמוך ביותר.
  כל לקוח שביצע או מעוניין לבצע הזמנה באמצעות אתר סטרינג NFC, יהיה זכאי להשוות את מחיר כרטיסי ביקור דיגיטלי וכרטיסי NFC ב – סטרינג NFC למחיר של כרטיסי ביקור דיגיטלי וכרטיסי NFC זהה באתר אינטרנט ישראלי אחר (להלן: "כרטיסי ביקור דיגיטלי וכרטיסי NFC האחר" ו"האתר האחר"), במידה ועומד בכל התנאים שלהלן (תנאים מצטברים):
 2. כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר זמין במלאי של האתר האחר.
 3. כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור האחר זהה מבחינת העיצוב ופיצ'רים המקבלים בהזמנה באתר סטרינג NFC
 4. תנאי המשלוח של כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר – זהים.
 5. תקופת שירותי אחסון ודומיין  של כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר – זהה.
 6. כל תנאי אחר בעסקה לרכישת כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר – זהה.
 7. המחיר של כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר אינו חשוד כטעות תמחור.
 8. לצורך קבלת המחיר הנמוך ביותר ברכישה עתידית, על הלקוח לשלוח בקשה בטופס מקוון בעמוד "כרטיס ביקור הזול ביותר", לאשר כי כל התנאים בסעיף 3 לעיל מתקיימים ולצרף קישור (לינק) או צילום מאתר האינטרנט של המוצר האחר שמופיע בו פירוט לגבי כל התנאים כאמור. סטרינג NFC תבחן את הבקשה בהקדם ותעדכן את הלקוח בממצאי בדיקתה בתוך 3 ימי עסקים.
  במידה ויתברר כי כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר זהה על פי כל התנאים ומחירו נמוך יותר – הלקוח יוכל לרכוש את כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC ב- סטרינג NFC במחיר הנמוך! וליהנות מרכישה נוחה ובטוחה באתר סטרינג NFC!
  לקוח שכבר רכש את כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC באתר סטרינג NFC אך כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC טרם נמסר לו, ומצא כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC זהה במחיר נמוך יותר, יהיה זכאי לקבלת כרטיס NFC מתנה במידה והתקיימו כל התנאים בסעיף 3 לעיל, באמצעות שליחת בקשה בטופס מקוון בצירוף קישור (לינק) של דף כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC האחר המציג פירוט של כל התנאים כאמור. הקישור צריך להיות זמין באתר האחר בעת הבדיקה של סטרינג NFC.
 9. לקוח שרכש כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC באתר סטרינג NFC כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC כבר נמסר לו, ולאחר מכן, מצא מוצר זהה (על פי כל הפרמטרים בסעיף 3 לעיל) במחיר נמוך יותר, יוכל לשלוח בקשה בטופס מקוון בצירוף קישור (לינק) של דף כרטיס ביקור דיגיטלי וכרטיס ביקור NFC מהאתר האחר, ו-סטרינג NFC תשקול את השוואת המחיר. יובהר, כי במקרה כאמור, כשהמוצר כבר נמסר ללקוח, השוואת המחיר והענקת כרטיס ביקור NFC מתנה ללקוח – נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של סטרינג NFC.
  סטרינג NFC רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את ההתחייבות לעיל ו/או לשנותה, להוסיף, לבטל את תנאי תקנון זה, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, אך מבלי שהדבר יפגע בלקוח שרכש מוצר ב-סטרינג NFC טרם הפסקת ההתחייבות או שינוי תנאיה.
  בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההתחייבות ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע סטרינג NFC בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.